Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES

Beggabenefiet.be is een benefiet platform van:
NUCLEO vzw met zetel te Lange Violettestraat 231, 9000 Gent,
ondernemingsnummer 0476.469.047,
verder te noemen  “NUCLEO”;

Op beggabenefiet.be worden door de verkoper NUCLEO kunstwerken te koop aangeboden waarvan de verkoopprijs integraal overgemaakt wordt aan de gedupeerden van de brand in het Beggaconvent dd 24/10/2021.

De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper. 

Partijen zijn verkoper en koper samen.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens NUCLEO op het platform beggabenefiet.be

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

VOORWAARDEN

Artikel 1 

1.1.    NUCLEO draagt in eigendom over aan de koper het desbetreffend kunstwerk zoals omschreven op de website beggabenefiet.be voor het bedrag zoals vastgelegd bij aanschaf op de website. Alle vermelde bedragen op beggabenefiet.be zijn inclusief BTW.

Artikel 2 LEVERING

2.1.     De gekochte werken kunnen enkel opgehaald worden op 25 of 26 maart in de Vynckier toren, Nieuwe Vaart 51, 9000 Gent tussen 14 en 20u.

2.2     De kosten van het vervoer van het kunstwerk, met inbegrip van die van de verzekering, zijn voor rekening van de koper 

Artikel 3 

3.1.     De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop beggabenefiet.be voldaan.

Artikel 4 

4.1.    Bruikleen van het kunstwerk aan derden voor tentoonstellingsdoeleinden is enkel toegelaten mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar. 

4.2.     Desgevallend:
Aankondigingen en promotie van de vertoningen van het kunstwerk zijn enkel toegelaten mits gebruik van het door de kunstenaar geleverde of goedgekeurde promotiemateriaal .  Secundaire exploitatie van dit promotiemateriaal (zoals o.m. merchandising van reproducties, gebruik van een reproductie als logo) zijn niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en vergoeding van de kunstenaar. 

4.3.    Als bij de tentoonstelling van het kunstwerk een cataloog wordt uitgebracht, mag het kunstwerk in de cataloog worden afgebeeld op voorwaarde dat enkel de door de kunstenaar tegen kostprijs ter beschikking gestelde reproducties van het kunstwerk/ de door de kunstenaar toegelaten en goedgekeurde reproducties worden gebruikt en op voorwaarde dat minstens 5  exemplaren van deze cataloog kosteloos aan de kunstenaar worden geleverd.

4.4.     De kunstenaar behoudt alle overige auteursrechten. Bijgevolg is het de koper niet toegelaten het kunstwerk of een deel van het kunstwerk via om het even welk medium te reproduceren. Bovendien verbindt de verkoper zich ertoe de kunstenaar schriftelijk te berichten, indien hij weet heeft van een schending van de auteursrechten van de kunstenaar door een derde. 

4.5.     De naam van de kunstenaar zal aan het kunstwerk verbonden blijven. Daartoe zal de koper als naar het kunstwerk wordt verwezen of als het kunstwerk wordt getoond, er steeds voor zorgen dat de naam van de kunstenaar wordt vermeld en dat er geen twijfel of dubbelzinnigheid kan bestaan in verband met zijn/ haar hoedanigheid als maker van het kunstwerk. 

4.6.     Voor zoveel als nodig wordt uitdrukkelijk gesteld dat voormelde rechten aan de koper worden toegekend onder voorbehoud van de integrale naleving van deze overeenkomst en onder voorbehoud van de correcte betaling door de koper van de hierboven in artikel 1 vermelde koopsom. 

Artikel 5 

5.1.     De koper zal als een goed huisvader voor het kunstwerk zorgen. Hij zal het kunstwerk beheren en onderhouden overeenkomstig de bedoeling van de kunstenaar en met inachtneming van de intellectuele rechten van de kunstenaar.
Indien de kunstenaar specifieke bepalingen met betrekking tot presentatie en conservering van het kunstwerk vooropstelt worden deze in de vorm van een informatiefiche meegegeven bij het afhalen van het werk.

5.2.     De koper verbindt er zich toe de kunstenaar onverwijld op de hoogte te brengen van de eventuele diefstal of beschadiging van het kunstwerk. De koper zal in zulk geval in overleg met de kunstenaar de nodige (herstel)maatregelen treffen. 

Artikel 6 


6.1.    De koper kent een voorkooprecht toe aan de kunstenaar. 

De koper kan het kunstwerk aldus enkel verkopen aan een derde onder opschortende voorwaarde van niet oefening van het recht van voorkoop door de kunstenaar. Dit voorkooprecht zal uitgeoefend worden als volgt: zo de koper een verkoop onder voormelde opschortende voorwaarde heeft gesloten of een bindend bod heeft ontvangen van een kandidaat-koper, zal hij de kunstenaar hiervan in kennis stellen bij aangetekend schrijven. De kunstenaar heeft vervolgens een termijn van 15 kalenderdagen om zijn voorkooprecht uit te oefenen en dit bij aangetekend schrijven gericht aan de koper.

6.2.    De koper zal in geval van wederverkoop van het kunstwerk aan de volgende koper dezelfde voorwaarden opleggen als deze waaraan hij krachtens deze overeenkomst is onderworpen


Artikel 7 Herroepingsrecht 

7.1.    Het wettelijk bepaald herroepingsrecht is van toepassing op beggabenefiet.be.
Bij het aanvaarden van het kunstwerk bij de levering zoals bepaalt in Artikel 2 vervalt dit herroepingsrecht.

Artikel 8 

8.1.    De contactgegevens van de koper zullen doorgegeven worden aan de kunstenaar die het gekochte kunstwerk maakte. NUCLEO zal deze gegevens niet bijhouden

Artikel 9 

91.    Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
Voor het beslechten van geschillen tussen partijen die enig verband houden met deze overeenkomst, zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.